top of page

Huisregels

 1. Voor tijdens en na de les, dient men altijd rekening te houden met zijn of haar eigen gedrag jegens anderen. Respect, Discipline en Sportiviteit staan hoog in het vaandel bij Vereniging Taekwondo School Dekker (verder aangeduid als TSD) jegens de leraar, elkaar en anderen.

 2. Volwassen leden (18 jr en ouder) houden mede een oogje in het zeil wat betreft de orde en de handhaving hiervan voor, tijdens en na de les. Aanwijzingen die in dit verband worden gegeven dienen te worden opgevolgd.

 3. Men dient te allen tijde hen die hoger zijn in graduatie te eerbiedigen.

 4. Tijdens de les wordt er niet gediscussieerd omtrent de les of enige privé aangelegenheden.

 5. Gelegenheid tot discussiëren en/of een gesprek dient te allen tijde in overleg met de leraar, na de training aangevraagd te worden.

 6. Ouders en belangstellenden wordt verzocht om tijdens de training plaats te nemen in de kantine van de sporthal. Daar kan men rustig praten en bovendien nog een consumptie gebruiken indien men dat wenst. Elke eerste woensdag van de maand bestaat gelegenheid om de trainingen als toeschouwer in de zaal te volgen.

 7. Leden kunnen wel als toeschouwer de training van een andere groep volgen (bijv. de jeugd kijkt maandag ook naar de aansluitende juniorentraining), mits zij de les niet verstoren door hardop te praten of anderszins degenen die les volgen af te leiden. Indien dit toch gebeurt kan/zal de (hoofd)leraar verzoeken om in de kantine plaats te nemen.

 8. Wanneer men zich opgeeft om deel uit te maken van een Demo, (Taekwondo) Team, stage of een individuele wedstrijd, dan is deze opgave bindend.

 9. Uitsluitend in geval van ziekte, blessures of (ruime) voortijdige afmelding kan er enige vorm zijn van restitutie. Men kan een Team nooit of te nimmer in de steek laten alvorens melding gemaakt te hebben bij de leerkracht of bij 1 van zijn assistenten én wel met een gegronde reden. Indien een lid zonder berichtgeving niet verschijnt bij een demo, stage of wedstrijd waarvoor hij/zij zich wel had opgegeven kan hij / zij voor deelname aan een of meer volgende evenementen worden geschorst.

 10. Tijdens uitstapjes (wedstrijden, stages, demo´s en andere activiteiten) die door TSD gemaakt worden zullen haar leden en alle anderen die tijdens deze uitstapjes TSD begeleiden, ten alle tijden streven naar een sfeer van sportiviteit en respect jegens elkaar en jegens anderen. Dit voor een goed en plezierig verloop van het uitstapje en ten behoeve van de goede naam die de club streeft te handhaven.

 11. Tijdens uitstapjes (wedstrijden, stages, demo´s en andere activiteiten) die door TSD gemaakt worden geldt in beginsel het principe samen uit, samen thuis. Deelnemende leden mogen nimmer het evenement verlaten zonder overleg met de Hoofdleraar of een van de andere leden van het begeleidingsteam (coaches).

 12. Geen enkel lid mag zonder toestemming van de Hoofdleraar deelnemen aan andere Taekwondo activiteiten die niet toebehoren aan de Organisatie (Bond) waarvan TSD deel uitmaakt.

 13. De lidmaatschapscontributie kan in twee halfjaarlijkse termijnen worden betaald (via faktuur) of in vier kwartaaltermijnen (via automatische incasso). De eerste termijn dient te worden betaald uiterlijk 1 januari, de tweede op uiterlijk 1 juli van elk kalenderjaar. Bij automatische incasso zal naast genoemde data op 1 april en 1 oktober een incasso plaatsvinden. Het exacte contributiebedrag zal tijdig via de penningmeester gecommuniceerd worden. Bij niet tijdige betaling van de contributie ontvangt het lid c.q. de ouders/verzorgers van het lid een schriftelijke aanmaning. Indien dan nog geen betaling volgt zal het lid van deelname aan de trainingen worden uitgesloten. Dit zal tevens schriftelijk worden medegedeeld.

 14. Er geldt een contributievrijstelling voor leden van het bestuur.

 15. In beginsel is geen restitutie van eenmaal betaalde contributie mogelijk. Enige uitzondering op deze regel is als iemand langdurig ziek wordt of een ernstige blessure oploopt waardoor het niet mogelijk is om te trainen.

 16. Aspirant leden kunnen als kennismaking 2x kosteloos meetrainen. Bij de eerste keer krijgen men een inschrijfformulier mee. Het ingevulde inschrijfformulier dient tezamen met de verschuldigde contributie binnen 14 dagen ontvangen te zijn.

 17. Bij officiële inschrijving is het nieuwe lid verplicht een dobok (taekwondo pak) en tok (kruisbeschermer) aan te schaffen. Dit kan desgewenst via de hoofdleraar besteld worden

 18. Voor leden jonger dan 16 jaar geldt een verplichting om een helm te dragen als zij deelnemen aan sparringwedstrijden (ook gedurende de training).

 19. Men volgt te allen tijde de voorgeschreven regels op ten behoeve van de orde en sfeer.

 20. Leden dienen 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Om lessen die op dat moment gaande zijn (met name van toepassing op de donderdag) niet te verstoren begeeft men zich zo rustig mogelijk naar de kleedkamer op de 1e verdieping. Zodra men gereed is met omkleden begeeft men zich naar de dojo. Ga rustig de trap af en neem plaats op de banken aan de zijkant. Neem hierbij het ledengedeelte uit regel 6 in acht. Wanneer men te laat is (de leraar en de hoogste gegradueerde leerling hebben afgegroet) wordt men voor deze les uitgesloten. De enige uitzondering op deze regel kan worden toegepast indien men van tevoren de (hoofd)leraar heeft geïnformeerd dat men later komt, bijvoorbeeld wegens werk/file.

 21. Indien men om wat voor reden ook een les moet missen, dien je je tijdig en van te voren af te melden bij de hoofdleraar of bij een van de andere bestuursleden. Dit kan telefonisch, per SMS (beide via 06-10353978) of via e-mail (tsdekker@googlemail.com). Eventueel kan men ook e-mailen naar bestuur@tsdekker.nl. Hiermee worden alle bestuursleden ineens geïnformeerd.

 22. Men dient te allen tijde in volledig Dobok (voorgeschreven kleding mét band) op de les te verschijnen. Alleen met goedkeuring van de Hoofd (leraar) kan hiervan afgeweken worden. Alleen dames / meisjes mogen onder hun Dobok een T-Shirt / Hemd dragen in de kleur wit.

 23. Tijdens de lessen / trainingen / wedstrijden e.a. Taekwondo activiteiten spreekt men de Hoofdleraar aan met Sahyun. Ass. leraren worden aangesproken met Bo-Sabum.

 24. Indien (een gedeelte van) de les wordt overgenomen door een assistent leraar gelden dezelfde gedragsregels van respect en discipline als jegens de hoofdleraar.

 25. Bij het binnenkomen en verlaten van de Dojo (trainingszaal) is men verplicht om te groeten.

 26. Men mag geen zichtbare sieraden dragen tijdens de les. Voor de eigen veiligheid dienen eventuele piercings afgeplakt te zijn met een pleister.

 27. Tijdens de les verlaat niemand de Dojo (trainingszaal) zonder de Hoofd of Ass. leraar te verwittigen.

 28. De training geschiedt op blote voeten. Alleen op doktersadvies en goedkeuring van de Hoofd(Leraar) kan hiervan afgeweken worden.

 29. Indien een lid (herhaaldelijk) één of meer gedragsregels overtreedt volgt eerst een officiële waarschuwing. Indien na een officiële waarschuwing geen verbetering volgt, kan het lid worden geschorst. In het uiterste geval volgt een royement van het lidmaatschap van TSD.

Examenreglement

 1. Men dient tijdens zijn of haar examen, in de juiste voorgeschreven tenue te verschijnen. Het tenue dient ten alle tijden schoon te zijn.

 2. Om aan het examen deel te kunnen nemen dient men een (bonds)paspoort van ITF HQ Korea en eventueel TSD en het examengeld bij de examencommissie in te leveren.

 3. Tijdens het examen dient de leerling stil te zijn. Bij herhaalde waarschuwingen, kan men gediskwalificeerd worden.

 4. Over de exameneisen kan men voor, tijdens en na de examens niet discussiëren. Men kan schriftelijk in beroep treden omtrent het niet behalen van zijn of haar volgende graad. Hierop zal de HoofdLeraar en haar eventuele Commisieleden een oordeel vellen.

 5. De Kubexameneisen worden door de Hoofdleraar en de eventuele commissieleden uitgeschreven en zijn afgeleid van de Encyclopedie van Generaal Choi Hong Hi.

 6. De kubexamens worden afgenomen door TSD. De examencommissie wordt gevormd door de Hoofdleraar en een of twee Assistentleraren.

 7. Het niet op tijd verschijnen tijdens de Examens betekent automatisch geen deelname aan het Examen. De wachttijd tot een volgend examen is dan 6 Maanden.

 8. TSD schrijft 2 maal per jaar een Examen uit. Mei/juni en november/december.

 9. Ieder lid dient tot aan het behalen van zijn/haar dangraad tenminste 1x per drie examengelegenheden deel te nemen aan een kubexamen, dat wil zeggen 1x per anderhalf jaar.

 10. In aansluiting op punt 9: dit verplichte examen moet men succesvol te volbrengen.

 11. Indien een lid niet slaagt voor een kubexamen krijgt hij / zij de mogelijkheid tot een herkansing (in de regel 4 weken na de eerste examendatum).

 12. Indien een lid na de herkansing wederom niet slaagt en er is sprake van een verplichte examenkans (zie punt 9) kan hij / zij niet langer lid blijven van TSD.

 13. Het bestuur kan besluiten een lid dispensatie te verlenen op de regel bij punt 9, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een geestelijke of lichamelijke beperking.

 14. Om in aanmerking te komen voor een Dangraad-examen, dient men alle voorafgaande Kub-examens behaald te hebben. Men kan pas op examen voor zijn of haar Dangraad wanneer men een onbesproken staat van dienst en gedrag heeft bereikt in de tijd dat hij of zij lid is van TSD.

 15. Enkel en alleen de Hoofdleraar van TSD is bevoegd tot het inschrijven van 1 of meerdere leden voor een Danexamen.

 16. Danexamens worden afgenomen door de Hoofdleraar en eventueel een landelijke examencommissie.

 17. Geen enkel lid van TSD zal zonder toestemming van de Hoofdleraar deelnemen aan andere Dan (Examens) dan die, die zijn voorgeschreven door de Organisatie waar TSD zich aan verbonden heeft. Wanneer men dit wel doet volgt er een directe schorsing met een eventuele uitloop tot uitsluitsel van deelname aan de lessen die door TSD gegeven worden.

 

Leden worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Aan dit reglement kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

bottom of page