top of page

Inschrijfformulier

Bij het inschrijven komen TSD en leerling en/of wettelijke vertegenwoordiger overeen dat:

A. Dat Vereniging Taekwondo School Dekker er vanuit gaat dat de leerling die zich aanmeldt in goede gezondheid verkeert en in staat wordt geacht medisch deze sport te mogen beoefenen.

B. Het sportonderwijs wordt gegeven op de door Vereniging Taekwondo School Dekker bepaalde dagen en uren. De leerling zal zich in verband met het algemene karakter van het onderwijs, individueel daarnaar moeten richten.

C. Door Vereniging Taekwondo School Dekker zal worden bepaald aan welke eisen de benodigde Sportkleding dient te voldoen. Via webshop op www.bestfightshop.nl/dekker kan men een pak (dobok) en Beschermartikelen aanschaffen tegen aantrekkelijke prijzen.

D. De leerling onderwerpt zich aan het door Taekwondo School Dekker vastgestelde reglement en verklaart hierbij dit reglement te zullen naleven, zulks met het oog op de noodzakelijke orde en discipline, wil het onderwijs goed en veilig worden gegeven. Het reglement is te in te zien en af te drukken vanaf de website www.tsdekker.nl.

E. De leerling verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhevige sportonderricht zal ontvangen, uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, ten gevolge hiervan geheel door hem/haar zelf zullen worden gedragen. De leerling verklaart met ondertekening van deze overeenkomst afstand te doen van alle rechten tot het instellen van enige vordering tegen Vereniging Taekwondo School Dekker wegens vergoeding van kosten, schades (direct of indirect) en interesses als gevolg van enig letsel en ongeluk ten gevolge van sportbeoefening opgelopen, of in het ongerede raken van de zich in de zaal bevindende sportkleding en voorwerpen.

F. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen indien een van de partijen aan de wederpartij schriftelijk meedeelt, de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van minstens één maand. Hierbij is men een uitschrijftermijn van een maand contributiegeld verschuldigd.

G. De overeengekomen kosten zullen ook dienen te worden betaald, indien de leerling om wat voor reden dan ook enige lessen niet deelneemt. Bij ziekte of ernstige blessures langer dan 8 weken kan er eventueel restitutie van de contributie plaatsvinden. Restitutie dient schriftelijk te worden aangevraagd bij het bestuur.

H. Men wordt pas ingeschreven bij Vereniging Taekwondo School Dekker en tot de lessen toegelaten op het moment dat deze overeenkomst ondertekend door de wettelijke meerderjarige leerling of door zijn/haar ouders/voogd, bij Vereniging Taekwondo School Dekker is ingediend (per post of persoonlijk bij de hoofdleraar of een van de bestuursleden). Een uitzondering op deze regel betreft de twee gratis proeflessen waaraan men vrijblijvend kan deelnemen.

Contributie

Entreegeld (eenmalig) € 10,00 + per kwartaal € 92,50 

Het bondsgeld voor ITF HQ a € 9,00 wordt jaarlijks in rekening gebracht voor leden met een blauwe band en hoger. Voor ieder 2e of volgende lid uit hetzelfde gezin wordt een korting verleend van € 10 per kwartaal. Betaling uitsluitend via automatische incasso. Het is niet mogelijk om contant te betalen! Indien men gedurende een lopende contributieperiode als lid toetreedt is een evenredig deel tot aan de eerstvolgende reguliere betaaldatum verschuldigd. Bij stornering van de incasso of niet tijdige betaling van de factuur volgt eerst een schriftelijke betalingsherinnering. Indien dan nog niet gereageerd wordt, kan het lid worden uitgesloten van deelname aan de training.

bottom of page